ภัยที่คุ้มครองใน Institute Cargo Clauses (C)

     Institute Cargo Clauses (C) ให้ความคุ้มครองแตกต่างจาก I.C.C. (A) เช่นเดียวกับ I.C.C (B) คือ

     ระบุภัยที่คุ้มครอง และสิ่งที่ยกเว้นความคุ้มครองไว้อย่างชัดเจน ความสูญเสียหรือเสียหาย อันสืบเนื่องจากหรือมีสาเหตุจากภัย ที่ไม่ได้ระบุไว้จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
    แต่ I.C.C. (C) ให้ความคุ้มครองที่แคบกว่า I.C.C. (B) โดยแบ่งความคุ้มครองออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

 1.  
   1.1 อัคคีภัย หรือ การระเบิด...Fire or explosion
   1.2 เรือ หรือยวดยานประสบเหตุเกยตื้น เกยพื้น จม หรือพลิกคว่ำ...Vessel or craft stranded grounded sunk or capsized
   1.3 การคว่ำ หรือตกรางของยานพาหนะทางบก...Overturning or derailment of land conveyance
   1.4 การชนหรือการโดนกันของเรือ ยวดยาน หรือยานพาหนะ กับวัตถุภายนอกใดๆ ก็ตาม นอกเหนือจากกับน้ำ...Collision or contact of vessel craft or conveyance with any external object other than water 1.5 การขนถ่ายสินค้าลงที่ท่าใช้หลบลี้ภัย...Discharge of cargo at a port of distress
   2.1 การถูกสละไปอันถือได้ว่าเป็นการสูญเสียเพื่อส่วนรวม...General Average Sacrifice
   2.2 การถูกทิ้งทะเล...Jettison

 2. 1. Loss of or damage to the subject-matter insured reasonably attributable to...การใช้คำ reasonably attributable to...เท่ากับว่า ผู้รับประกันภัยชดใช้ในความสูญเสียหรือเสียหาย ซึ่งมีผลสือเนื่องจากภัยที่ระบุไว้ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงสาเหตุที่เป็นตัวการที่ทำให้เกิดความเสียหายภัยที่คุ้มครอง ได้แก่
  2. Loss of or damage to the subject-matter insured caused by...การใช้คำ caused by... หมายความว่า ความสูญเสียหรือเสียหายจะต้องมีสาเหตุโดยตรงจากภัยที่ระบุไว้ ได้แก่

     นอกจากนี้ ความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากกรณี General Average และ/หรือ Boths to Blame Collision ก็ได้รับความคุ้มครองด้วย กล่าวคือ

Comment

Comment:

Tweet

In our community can't exist without buy-essay-writing supreme-essay.com firm. University students are not lazy they are lack of time.

#1 By custom research paper writings (31.184.238.73) on 2013-11-01 20:24