ภัยที่ยกเว้นความคุ้มครองใน Institute Cargo Clauses (B)

    แม้ว่าเงื่อนไขความคุ้มครองตาม Institute Cargo Clauses (B) จะระบุภัยที่ให้ความคุ้มครองไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ตาม แต่ก็ได้กำหนดและระบุ สาเหตุ หรือ ลักษณะความเสียหายบางอย่างที่จะถูกยกเว้นไม่ให้ความคุ้มครองไว้เป็นข้อกำหนดอย่างชัดเจนภายใต้ General Exclusions Clause ดังนี้
    In no case shall this insurance cover Loss damage or expense attributable to/caused by
     ไม่ว่ากรณีใดก็ตามการประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง ความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่าย อ้นเนื่องจาก/ที่เกิดจาก

  1. การกระทำมิชอบโดยจงใจของผู้เอาประกันภัย...Wilful misconduct of the Assured
  2. การรั่วไหลไปตามปกติ, การขาดหายตามปกติของปริมาณ หรือน้ำหนัก หรือการสึกหรอและสึกกร่อนตามปกติ...Ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured
  3. การบรรจุหีบห่อ หรือการจัดเตรียมที่ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมในวัตถุแห่งการประกันภัย...Insufficiency or unsuit-ability of packing or preparation of the subject-matter insured
  4. ข้อเสียในตัวเองหรือลักษณะตามธรรมชาติของวัตถุแห่งการประกันภัย...Inherent vice or nature of the subject-matter insured
  5. การล่าช้า แม้ว่าการล่าช้านั้นจะเกิดจากภัยที่คุ้มครองก็ตาม...Delay, even though the delay be caused by a risk insured against
  6. การล้มละลาย หรือ การไม่สามารถใช้หนี้สิน ไม่ว่าของเจ้าของเรือ, ผู้เช่าเหมาเรือ หรือผู้ดำเนินการเดินเรือ หรือตัวแทนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่กล่าวมา...Insolvency or financial default of the owners, managers, charterers, or operators of the vessel
  7. การใช้อาวุธสงครามที่อาศัยการแตกตัว หรือ การหลอมตัวของปรมาณู หรือ ผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสี...The use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
  8. เรือ หรือ ยาน ไม่พร้อมที่จะใช้เดินทะเล หรือ เรือ ยาน ยวดยาน ตู้ลำเลียง หรือ ตู้ยก ที่จะใช้ในการบรรทุกสินค้า ไม่พร้อมสมบูรณ์หรือปลอดภัยเพียงพอ โดยที่ผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยมีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วย...Unseaworthtness & Unfitness Exclusion Clause
  9. การทำความเสียหายโดยเจตนา หรือการทำลายโดยเจตนาต่อวัตถุแห่งการประกันภัย หรือส่วนหนึ่งส่วนใดในวัตถุแห่งการประกันภัย โดยการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะโดยบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคลก็ตาม...Deliberate damage to or deliberate destruction of the subject-matter insured or any part thereof by the wrongful act of any person or persons
  10. ข้อยกเว้นภัยสงคราม...War Exclusion Clause
   10.1 สงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ กบฏแข็งข้อ หรือ การต่อสู้ของประชาชนที่เกิดจากการดังกล่าว หรือการกระทำเป็นปฏิปักษ์ ซึ่งกระทำต่อ หรือถูกกระทำโดยชาติอำนาจที่เป็นศัตรู
   10.2 การถูกจับกุม ถูกยึด ถูกกุม กักกัน หรือหน่วงเหนี่ยว (ยกเว้น การกระทำการเป็นโจรสลัด) และผลใดๆ ของการนั้นๆ หรือ ความพยายามใดๆ ที่จะกระทำการดังกล่าว
   10.3 การถูกทิ้งทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด ระเบิด หรืออาวุธสงครามอื่นใด
  11. ข้อยกเว้นภัยนัดหยุดงาน...Strikes Exclusion Clause

   11.1 คนงานที่นัดหยุดงาน, คนงานที่ถูกปิดงาน, หรือ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการก่อความไม่สงบทางแรงงาน
   11.2 การจลาจล หรือการก่อความวุ่นวายโดยฝูงชน อันเป็นผลจากการนัดหยุดงาน การปิดงาน ความไม่สงบทางแรงงาน
   11.3 การก่อความวุ่นวายโดยฝูงชน อันเกิดจากการก่อการร้าย หรือการกระทำไม่ว่าจะของบุคคลหนึ่งบุคคลใดในการเคลื่อนไหวทางการเมือง

Comment

Comment:

Tweet

Don’t have the faintest idea which agency to choose to obtain help from? Look through QualityEssays testimonials (best-writing-services.com), and take a judicious choice.

#4 By Web page (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-11-27 10:56

Today college students opt for organizations that propose custom writing UK services. Look at the followingsite and buy papers that surely will help you to receive great grades.

#3 By buy an essays paper (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-09-03 20:15

I did not know about optimization anything and I needed to increase my traffic! Experts from the blog commenting services who aided me with my optimization problems used to be fantastic!

#2 By blog commenting services (91.212.226.136) on 2012-02-20 05:38

My diligence is generally concentrated on students' papers writing plagiarism. I think that students ought to utilize the essay writing services when they have got other important deals and have no opportunity to complete essays by their own but not when they do not want to work!

#1 By essay writing services (31.184.238.21) on 2012-02-14 17:33