ภัยที่คุ้มครองใน Institute Cargo Clauses (B)

Institute Cargo Clauses (B) ให้ความคุ้มครองแตกต่างจาก Institute Cargo Clauses (A) คือI.C.C (A) ระบุให้คุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิดที่มีสาเหตุจากภายนอกพร้อมกับกำหนดยกเว้นภัยบางประเภทไว้เท่านั้น แต่
I.C.C (B) ระบุภัยที่คุ้มครอง และสิ่งที่ยกเว้นความคุ้มครองไว้อย่างชัดเจน ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องจาก หรือมีสาเหตุจากภัยที่ไม่ได้ระบุไว้จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
 1.  
   1.1 อัคคีภัย หรือ การระเบิด...Fire or explosion
   1.2 เรือ หรือยวดยานประสบเหตุเกยตื้น เกยพื้น จม หรือพลิกคว่ำ...Vessel or craft stranded grounded sunk or capsized
   1.3 การคว่ำหรือตกรางของยานพาหนะทางบก...Overturning or derailment of land conveyance
   1.4 การชนหรือการโดยกันของเรือ ยวดยาน หรือ ยานพาหนะ กับวัตถุ ภายนอกใดๆ ก็ตามนอกเหนือจากกับน้ำ...Collision or contact of vessel craft or conveyance with any external object other than water
   1.5 การขนถ่ายสินค้าลงที่ท่าใช้หลบภัย...Discharge of cargo at a port of distress
   1.6 แผ่นดินไหว การระเบิดของภูเขาไฟ หรือฟ้าผ่า...Earthquake volcanic eruption of lightning
   2.1 การถูกสละไปอันถือได้ว่าเป็นการสูญเสียเพื่อส่วนรวม...General Average Sacrifice
   2.2 การถูกทิ้งทะเล หรือ การถูกน้ำซัดตกจากเรือไป...Jettison or washing overboard
   2.3 การที่น้ำทะเล น้ำทะเลสาบ หรือน้ำในแม่น้ำ เข้ามาในระวางเรือ หรือยวดยาน หรือเข้ามาในตู้ลำเลียง, ตู้ยก หรือสถานที่เก็บวางสินค้า...Entry of sea lake or river water into vessel craft hold conveyance container liftvan or place of storage

 2.   นอกจากนั้น I.C.C. (B) ยังได้แยกความคุ้มครองออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
  1. Loss of or damage to the subject-matter insured reasonably attributable to...การใช้คำ reasonably attributable to...เท่ากับว่าผู้รับประกันภัยชดใช้ในความสูญเสียหรือเสียหาย ซึ่งมีผลสือเนื่องจากภัยที่ระบุไว้ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงสาเหตุที่เป็นตัวการที่ทำให้เกิดความเสียหายภัยที่คุ้มครอง ได้แก่
  2. Loss of or damage to the subject-matter insured caused by...การใช้คำ caused by...หมายความว่า ความสูญเสียหรือเสียหาย จะต้องมีสาเหตุโดยตรงจากภัยที่ระบุไว้ ได้แก่

  3. Total loss of enired package ความสูญเสียโดยสิ้นเชิงของหีบห่อใด ซึ่งตกจากเรือ หรือตกลงมาในขณะขนขึ้น หรือขนลงจากเรือ หรือยวดยาน...Total loss of any package lost overboard or dropped whilst loading on to, or unloading from vessel or craft
      นอกจากนี้ความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากกรณี General Average และ/หรือ Boths to blame Collision ก็ได้รับความคุ้มครองด้วย กล่าวคือ

Comment

Comment:

Tweet

Thanks a lot for the supreme data just about this good post. Can you help to determine the custom thesis service or custom dissertation service to purchase the the dissertation at?

#2 By buy thesis (91.212.226.136) on 2012-02-27 06:00

I really see positive changes taking a look at my website. That is just because I use blog commenting services and submission issues.

#1 By blog commenting service (91.212.226.136) on 2012-02-25 07:23